Đại dịch sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn COVID, nền kinh tế Hoa Kỳ bị tàn phá