Đại dịch tác động đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường lao động California