Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc châu tôn vinh nỗ lực bảo tồn ‘văn hóa cổ’ của Shen Yun