Đại tá về hưu đọc bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’ nhận được giấc mơ về ‘sợi dây cứu sinh tới thiên đường’