Đàn áp Pháp Luân Công là ‘ưu tiên hàng đầu’ của ĐCSTQ khi thay mới trọng tâm đặt vào việc bảo vệ quyền lực chính trị

“Luận điệu chính thức cho rằng việc nâng Pháp Luân Công thành mục tiêu cho các hoạt động an ninh hà khắc là có liên quan đến việc gia tăng đàn áp.’