Dân biểu: Chính trị khí hậu làm tổn hại đến sản xuất năng lượng, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ