Dân biểu Lee viết thư kêu gọi trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ

‘Bà Khổng tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giam vô cớ vì thực hành đức tin tôn giáo của mình một cách ôn hòa.’