Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Việc giải cứu SVB không nên mang lại lợi ích cho Trung Quốc