Đạo đức, chính trị, và sự suy tàn (Phần 2): Tự do hay Tâm lý nạn nhân