Đạo luật Giảm Lạm Phát ảnh hưởng đến người Mỹ như thế nào