Dấu hiệu khác thường trong việc ông Tập Cận Bình đề bạt 4 quân nhân lên cấp thượng tướng