Đi chân trần trên bãi cỏ giúp thân tâm được chữa lành!