Dị nhân nước Tiền Thục tinh thông dị thuật, dự đoán mệnh số chính xác