Điều gì sẽ xảy ra nếu San Francisco không vực dậy được?