Điều tra viên tư nhân của ông Trump: Dữ liệu điện thoại mới gây nghi ngờ nghiêm trọng về mối quan hệ của bà Fani Willis

Một điều tra viên tư nhân viết rằng dữ liệu cho thấy ông Nathan Wade đã đến thăm tư gia của bà Fani Willis nhiều lần trước khi họ nói rằng mọi chuyện bắt đầu.