Djokovic cùng vợ sở hữu 80% cổ phần công ty sinh học phát triển phương pháp điều trị COVID-19 không dùng vaccine