Djokovic trở lại tập luyện sau khi tòa án đảo ngược việc hủy thị thực ở Úc