Đô đốc Hoa Kỳ: Chiến tranh với Trung Quốc không phải là ‘không thể tránh khỏi’