Hải quân: Để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, cần một ngân sách thay vì một dự luật tài trợ tạm thời