‘Đó là một bãi chiến trường’: Quân đội Nam Phi kích hoạt tất cả các thành viên dự bị