Doanh số bán hàng có ảnh nhận dạng tư pháp của ông Trump tăng vọt