Doanh thu của Huawei sụt giảm do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ