Đời người ngắn ngủi chớp mắt liền qua, tỉnh mộng ngộ Đạo về cõi Tiên