Đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng báo hiệu khả năng thị trường lao động suy giảm