Động đất 8.2 độ xảy ra gần Alaska, gây ra cơn sóng thần nhỏ