Động đất gần 7 độ ở Nhật Bản và Indonesia, không có cảnh báo sóng thần