Đổng lý tiểu bang Maine loại cựu TT Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024

Chiến dịch tranh cử của TT Trump cáo buộc đổng lý tiểu bang Maine can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ‘thay mặt cho ông Joe Biden Lươn Lẹo.’