Du hành ngược thời gian để ra mắt bộ phim lớn đầu tiên của chúng tôi!