Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Sự lựa chọn (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tiểu hòa thượng vui vẻ (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Hoa sen trong gió mưa (Chương trình năm 2014)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Không thể ngăn cản con đường Thần Thánh (Chương trình năm 2010)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mộc Lan tòng quân (sản xuất năm 2009)