Quân trường Đại Đường – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2018
Thiếu nữ Dân tộc Di – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2019
Nguyên tác của Shen Yun: Vũ khúc dân tộc Đài Loan
Nguyên tác của Shen Yun: Từ bi của Thần (2012)
Đằng sau những nốt nhạc: Điệu múa Khăn tay
Nguyên tác của Shen Yun: Điệu múa khăn tay
Trình diễn lại (Encore): Múa Trống hội
Nguyên tác của Shen Yun: Thuyền cỏ mượn tên
Nguyên tác của Shen Yun: Điệu múa bát Mông Cổ
Trình diễn lại (Encore): Điệu múa vùng Đông Bắc
Đằng sau những Nốt nhạc (Phần 2): Lan Đình Thư Tự
Quân trường Đại Đường