Dự luật bảo tồn khu vực công cộng đã sẵn sàng phê chuẩn