Dự luật về cơ sở hạ tầng chấp thuận cho Bộ Giao thông vận tải thử áp dụng mức thuế lái xe trên mỗi dặm đường