Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong gần 50 năm