Đừng vì sợ hãi mà đánh mất đức tin khi vượt qua bão tố