Năm mới, Lý tưởng xưa

Thế hệ trẻ càng dành nhiều thời gian trên màn hình thiết bị điện tử, thì càng ít tiếp xúc với các giao tiếp chuẩn mực và những phong thái tốt đẹp xưa.