Đường mòn từ Kỷ Băng Hà ở Wisconsin tiết lộ câu chuyện về những tỷ lệ địa chất khổng lồ