Facebook cho biết có ‘lỗi’ ngăn cản việc chia sẻ các quảng bá của Shen Yun