Facebook, WhatsApp, Instagram trực tuyến trở lại sau hàng giờ ngưng hoạt động