FBI tìm thấy những cổ vật bị cướp mang ra khỏi Nhật Bản hồi cuối Đệ nhị Thế chiến

Những cổ vật này đã được trả lại từ một gác mái ở Massachusetts, bao gồm cả sáu bức tranh cuộn và một bản đồ Okinawa vẽ tay — tất cả đều có từ thế kỷ 18 và 19.