FDA bỏ phiếu phản đối mũi chích bổ sung COVID của Pfizer, khuyến nghị cho người từ 65 tuổi trở lên