Fentanyl tràn ngập Hoa Kỳ: Tại sao chúng ta không thể ngăn việc này lại?