Florida: Kết thúc kỷ nguyên của ‘Zuckbucks’ tại cơ quan quản lý bầu cử