Gần 2,000 học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu hoặc bị bắt giữ ở Trung Quốc trong những tháng gần đây