Gần 50 thành viên Quốc hội kêu gọi Ngũ Giác Đài chấm dứt lệnh bắt buộc chích ngừa