Vợ sĩ quan bị kỷ luật vì từ chối chích ngừa: ‘Họ đang cố ép anh ấy vi phạm đức tin tôn giáo của mình’