Gần một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng giấc mơ Mỹ đã chết