Chi tiêu quá mức của chính phủ đang kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống