Giá điện ở Âu Châu lần đầu tiên cao hơn 1,000 euro, tăng 1,000% so với năm ngoái