Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục tăng sau cuộc xâm lược của Ukraine, việc hủy bỏ Nord Stream 2