Giá ngô kỳ hạn của Trung Quốc ở mức cao kỷ lục do các yếu tố bất lợi